Facebook - Oratorij.net

Vloga izvršnega odbora Združenja animatorjev Oratorija

Iz statuta ZAO

18. člen 

(Izvršni odbor ZAO)

 

Izvršni odbor ZAO opravlja organizacijske, usmerjevalne, upravne in strokovno–tehnične zadeve Združenja. Je izvršilni organ ZAO in opravlja zadeve, ki mu jih naloži svet ZAO, ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

Za svoje delo je odgovoren svetu ZAO.

Sestava izvršnega odbora ZAO

Izvršni odbor ZAO sestavljajo:

-  predsednik,

-  podpredsednik,

-  tajnik,

-  blagajnik,

-  informator,

-  predstavniki škofijskih odborov ZAO,

-  voditelj Oratorija Slovenija, ki je hkrati nacionalni duhovni asistent ZAO,

-  nacionalna duhovna asistentka, ki jo imenuje predstojnica slovenskih sester hčera Marije Pomočnice,

-  začasno do štirje predstavniki interesnih skupin ZAO.

Seje izvršnega odbora

Predsednik seje sklicuje redno – enkrat mesečno.

Seja izvršnega odbora je sklepčna, če je na njej navzočih več kot polovica članov izvršnega odbora. Sklepe seje se sprejema z večino glasov.

Naloge in pristojnosti izvršnega odbora

Naloge in pristojnosti izvršnega odbora so:

-  upravlja ZAO po smernicah, sprejetih ali potrjenih na svetu ZAO in v skladu z letnim delovnim načrtom ZAO,

-  sklicuje svet ZAO in skrbi za izvajanje njegovih sklepov,

-  pripravi predlog in izvaja letni delovni načrt,

-  vodi finančno in materialno poslovanje ZAO,

-  predlaga spremembe in dopolnitve statuta,

-  vodi in upravlja članstvo,

-  informira člane ZAO,

-  obvešča člane in javnost o delovanju ZAO,

-  načrtuje in izvaja projekte, ki so v skladu s 1. členom tega statuta in v skladu z letnim delovnim načrtom ZAO,

-  ima pregled nad delovanjem krajevnih animatorskih skupin in škofijskih odborov ZAO,

-  potrjuje vodstvene funkcije v škofijskih odborih ZAO,

-  ustanavlja interesne in delovne skupine, katerih namen je izvajanje letnega načrta ZAO,

-  opravlja druge naloge, ki mu jih naloži svet ZAO,

-  posredovati podatke o krajevnih animatorskih skupinah, ki jih potrebujejo za svoje delovanje, škofijskim odborom ZAO.

19. člen 

(funkcije v IO ZAO)

 

Predsednik

Predsednik je izvoljen na seji sveta ZAO z mandatom dveh let.

Njegove zadolžitve so: sklicevanje in vodenje sej IO ZAO; vodenje sveta ZAO; aktivno vodenje dela ZAO v skladu s Statutom in usmeritvami sveta ZAO; vodenje načrtovanj predsedstva ZAO in predlaganje strateških odločitev izvršnemu odboru ZAO, zastopanje ZAO v odnosih s pravnimi in fizičnimi osebami ter drugimi organizacijami; podpisovanje aktov v imenu ZAO.

Za svoje delo je odgovoren svetu ZAO.

Podpredsednik

Podpredsednik je izvoljen na seji sveta ZAO z mandatom dveh let.

Njegove zadolžitve so: nadomeščanje predsednika ZAO v njegovi odsotnosti; po potrebi pomoč predsedniku pri njegovih dolžnostih.

Blagajnik

Blagajnik je izvoljen na seji sveta ZAO z mandatom dveh let.

Njegove zadolžitve so: upravljanje s finančnim imetjem ZAO; izplačevanje potnih stroškov vodstvenim članom ZAO; pomoč pri pisanju finančnega dela razpisov in poročil.

Tajnik

Tajnik je imenovan s strani voditelja Oratorija Slovenija (in potrjen s strani sveta ZAO).

Njegove zadolžitve so: pisanje zapisnikov sej IO ZAO in sveta ZAO; vodenje arhiva ZAO; tehnična podpora izvršnemu odboru ZAO.

Informator

Informator je imenovan s strani IO ZAO z mandatom dveh let.

Njegove zadolžitve so: predstavljanje ZAO v medijih in drugih javnostih; aktivna promocija ZAO in Oratorija v medijih in na družabnih omrežjih; skrb za profile ZAO in Oratorija Slovenija na družabnih omrežjih; iskanje novih poti za promocijo ZAO in Oratorija.

Nacionalna duhovna asistenta ZAO

Nacionalni duhovni asistent ZAO je voditelj Oratorija Slovenija.

Nacionalna duhovna asistentka ZAO je imenovana predstavnica sester hčera Marije Pomočnice.

Nacionalna duhovna asistenta ZAO skrbita za načela krščanske etike, salezijansko duhovnost in preventivno vzgojno metodo dela.

Zaradi usklajenosti delovanja ZAO in Oratorija Slovenija ima voditelj Oratorija Slovenija na sklepe izvršnega odbora pravico veta.

Predsedstvo ZAO

Predsedstvo ZAO sestavljajo predsednik, podpredsednik, nacionalna duhovna asistenta in po potrebi tajnik ZAO. Naloge predsedstva so strateška načrtovanja in oblikovanja nekaterih predlogov sklepov za izvršni odbor.

IO ZAO lahko sam določi voditelje posameznih projektov, ki se udeležujejo srečanj IO v času, ko je njihov projekt v teku.