Leteci stabri

Standardi Oratorija Slovenija

NAMEN DOKUMENTA

 • namen standardov je zagotavljanje kakovosti pri pripravi, izvedbi in evalvaciji oratorija
 • standarde ločimo na TEMELJNE STANDARDE in PRIPOROČILA
 • temeljni standardi so osnova za pripravo in izvedbo oratorija, priporočila pa so spodbuda za dvig kakovosti oratorijev
 • v okviru temeljnih standardov lahko oratoriji svoj program prilagodijo in nadgradijo svojim potrebam

TEMELJNI STANDARDI

NAMENA ORATORIJA

 • pripraviti kvaliteten večdnevni vsebinski krščanski program za otroke, na katerem otroci znotraj skupin zorijo v odnosih, se učijo veščin, utrjujejo krščanske vrednote ter se zbližujejo z Bogom
 • osebna in duhovna rast animatorjev, ki poteka preko priprave otroškega programa poletnih oratorijev ter v duhu don Boskovega preventivnega vzgojnega sistema

IZVAJALCI

 • voditelj oratorija je polnoletna oseba z voditeljskimi sposobnostmi in ustreznim poznavanjem oratorijskih prvin
 • v organizacijo oratorija je dejavno vključena župnija ali kakšna druga cerkvena ustanova
 • animatorji so ves čas programa dejavno navzoči med otroki
 • animatorji spoštujejo krščanske vrednote in so odprti za svojo osebno in duhovno rast
 • duhovni asistent (duhovnik, redovnik/ca, katehet …) je v pripravi, izvedbi in evalvaciji oratorija dejavno prisoten

PROGRAM

 • animatorji izvajajo osnovna načela don Boskovega preventivnega sistema: asistenca in štirje stebri (dom, dvorišče, šola in župnija)
 • oratorij mora vsebovati: katehezo, molitev, igro, delavnice/učenje (v širšem smislu)
 • tekom oratorija se obhaja skupna sveta maša
 • oratorij povezuje nek zgled/vsebina/zgodba/vrednote

PROSTOR IN OPREMA

 • prostor izvajanja oratorija naj bo zaradi varnosti zamejen (npr. ograja, varovalni trak …)
 • zagotovljeni naj bodo številu otrok primerni prostori
 • jasno naj bo vidno, da poteka program oratorija (npr. zastava, napis …)

PRAVNI VIDIK

 • oratorij upošteva veljavno zakonodajo na področju »Varnosti skupine otrok«
 • oratorij upošteva pravila o varovanju osebnih podatkov (GDPR)

PRIPOROČILA

 • med oratorijem naj bo priložnost za sveto spoved
 • župnija naj omogoči oratorijska usposabljanja za animatorje
 • animatorska skupina se udeleži enega od pomladanskih srečanj animatorjev Oratorija (PSAO) in ostalih dogodkov, ki jih pripravlja ZAO
 • animatorska/mladinska skupina naj se srečuje in deluje celotno leto
 • voditelj oratorija je laik in mora imeti opravljeno vsaj usposabljanje Voditelj I ter veljaven certifikat
 • tekom priprav naj imajo animatorji duhovne vaje ali vsaj duhovni večer
 • poletna izvedba »program oratorij« naj se zavaruje proti subjektivni odgovornosti
 • poleg poletnega oratorija naj se čez leto organizirajo oratorijski dnevi, v krajših počitnicah (jesenske, zimske …) pa tudi krajši oratoriji