Leteci stabri

Združenje animatorjev Oratorija (ZAO)

Namen in vizija ZAO

Združenje animatorjev Oratorija (ZAO) je prostovoljsko, nepolitično, nepridobitno, mladinsko združenje. Namen Združenja animatorjev Oratorija je povezovanje in vsestranska podpora oratorijskim animatorjem pri njihovem delu z otroki in mladino.

ZAO temelji na don Boskovem izročilu oratorija. Deluje po načelih krščanske etike in salezijanske preventivne vzgojne metode dela.

Naša želja je, da bi oratoriji delovali kar se da kvalitetno in v skladu z osnovno idejo Oratorija, kakor si ga je zamislil Janez Bosko. Struktura ZAO (delovne ekipe na ravni škofij in na nacionalni ravni) vzpostavlja povezavo med krajevnimi oratoriji in Oratorijem Slovenija ter zagotavlja možnost izmenjave izkušenj, znanj ter mnenj med animatorji in jim nudi izbiro različnih izobraževanj.

Naša vizija za doseganje ciljev je v kvalitetni pripravi srečanj za animatorje, ki bodo tem pomagala k osebnostnemu razvoju. V prvi vrsti med takšnimi srečanji so pomladanska srečanja animatorjev Oratorija (PSAO), ki se izvajajo po vseh škofijah. Poleg tega spodbujamo tudi vse ostale oblike sodelovanja med animatorji, kot so izmenjava uporabnih gradiv, pomoč pri izvedbi animatorijev, organizacija raznih drugih srečanj za animatorje na škofijskih in dekanijskih ravneh ter posveti voditeljev oratorijev.

Cilji ZAO

 • Povezovanje oratorijskih animatorjev na lokalni, regionalni in nacionalni ravni,
 • izmenjava izkušenj, znanja, informacij,
 • spodbujanje sodelovanja med člani,
 • pomoč članom pri osebnostnem, strokovnem in duhovnem razvoju,
 • skrb za kakovost oratorijev,
 • spodbujanje delovanja po načelih štirih stebrov oratorija (dom, šola, dvorišče, župnija) in po salezijanskem preventivnem vzgojnem sistemu,
 • razširjanje poznavanja don Boskovega življenja,
 • participacija članov pri vodenju Oratorija Slovenija na nacionalni ravni,
 • pomoč pri uresničevanju usmeritev, ciljev in dejavnosti, ki jih predlaga Oratorij Slovenija.

Projekti ZAO

Med glavne projekte ZAO štejemo:

 • pomladanska srečanja animatorjev oratorija – PSAO,
 • posvete voditeljev oratorija,
 • Animatlon,
 • obiske krajevnih oratorijev.

ZAO izvaja še različne druge projekte, vsi pa so usmerjeni v večje povezovanje in kakovost krajevnih oratorijev.

Aktivni člani Združenja se vsako leto oktobra zberejo na evalvacijsko/načrtovalno/družabnem srečanju, ki ga imenujemo kar Vikend ZAO.

Izvršni odbor ZAO

Izvršni odbor ZAO opravlja organizacijske, usmerjevalne, upravne in strokovno–tehnične zadeve ZAO. Je izvršilni organ ZAO in opravlja zadeve, ki mu jih naloži svet ZAO, ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Za svoje delo je odgovoren svetu ZAO.

Izvršni odbor ZAO sestavljajo:

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • tajnik,
 • blagajnik,
 • informator,
 • predstavniki škofijskih odborov ZAO,
 • voditelj Oratorija Slovenija, ki je hkrati nacionalni duhovni asistent ZAO,
 • nacionalna duhovna asistentka, ki jo imenuje predstojnica slovenskih sester hčera Marije Pomočnice,
 • začasno do štirje predstavniki interesnih skupin ZAO.

Naloge in pristojnosti izvršnega odbora ZAO so:

 • upravlja ZAO po smernicah, sprejetih ali potrjenih na svetu ZAO in v skladu z letnim delovnim načrtom ZAO,
 • sklicuje svet ZAO in skrbi za izvajanje njegovih sklepov,
 • pripravi predlog in izvaja letni delovni načrt,
 • vodi finančno in materialno poslovanje ZAO,
 • predlaga spremembe in dopolnitve statuta,
 • vodi in upravlja članstvo,
 • informira člane ZAO,
 • obvešča člane in javnost o delovanju ZAO,
 • načrtuje in izvaja projekte, ki so v skladu s 1. členom tega statuta in v skladu z letnim delovnim načrtom ZAO,
 • ima pregled nad delovanjem krajevnih animatorskih skupin in škofijskih odborov ZAO,
 • potrjuje vodstvene funkcije v škofijskih odborih ZAO,
 • ustanavlja interesne in delovne skupine, katerih namen je izvajanje letnega načrta ZAO,
 • opravlja druge naloge, ki mu jih naloži svet ZAO,
 • posredovati podatke o krajevnih animatorskih skupinah, ki jih potrebujejo za svoje delovanje, škofijskim odborom ZAO.

Škofijski odbori ZAO

Na regijski oz. škofijski ravni se ZAO organizira v šest škofijskih odborov ZAO (ŠO ZAO): Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto.

ŠO ZAO združuje in povezuje krajevne oratorijske animatorske skupine na področju istoimenske škofije. Pomaga jim, da bi sledili namenu in ciljem ZAO ter tako dosegli višjo in vsestransko kvaliteto svojih oratorijev in animatorjev. ŠO ZAO je glavni vezni člen med oratorijskimi animatorskimi skupinami po župnijah in nacionalno organizacijo ZAO.

Naloge ŠO ZAO so:

 • enkrat letno organizirati pomladansko srečanje animatorjev Oratorija v svoji škofiji,
 • vsaj enkrat letno organizirati posvet voditeljev Oratorija za voditelje v svoji škofiji,
 • še z drugimi dejavnostmi pospeševati in pomagati krajevnim animatorskim skupinam svoje škofije pri izvedbi krajevnih oratorijev in rasti njihovih članov.